SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení
5.5.2017

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Další kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 • Obchodní akdemie (bezplatné studium)
 • Kosmetické služby
 • Podnikání (bezplatné studium)
 • Kuchař - číšník (bezplatné studium)
 • Interiérová a aranžérská tvorba
 • Kadeřník
 • Rekondiční a sportovní masér

Pro doplnění kapacity nabízíme poslední volná místa v rámci dalšího kola přijímacího řízení
Informace osobně na sekretariátu školy případně na tel. 566 655 011

2. kolo přijímacího řízení do studijních oborů:

 •     Obchodní akdemie (bezplatné studium)
 •     Kosmetické služby
 •     Podnikání (bezplatné studium)

Pro doplnění kapacity nabízíme volná místa v rámci dalšího kola přijímacího řízení

Informace na sekretariátu školy případně na tel. 566 655 011

Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou:

2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů:

 • Kuchař - číšník
 • Interiérová a aranžérská tvorba
 • Kadeřník
 • Rekondiční a sportovní masér

Termín: 5. 5. 2017
Vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku odevzdá uchazeč na sekretariát školy.

1. kolo přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem:

    66-52-H/01 Interiérová a aranžérská tvorba
    66-51-H/01 Kadeřník
    65-51-H/01 Kuchař-číšník
    69-55-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Upozornění pro uchazeče

 1. Uchazečům, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s výučním listem (obory: Kadeřník, Interiérová a aranžérská tvorba, Kuchař číšník, Rekondiční a sportovní masér) byly v minulém týdnu zaslány informační pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018.
 2. Uchazečům, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (obory: Obchodní akademie, Kosmetické služby) a nástavbového studia (Podnikání), budou v tomto týdnu zaslány pozvánky ke konání jednotných testů přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělání společně s informacemi k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Smlouva o vzdělávání v soukromé škole (vzor)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 1. obory vzdělání s maturitní zkouškou
 2. obory vzdělání s výučním listem
 3. nástavbové studiu

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

I. Obecné informace
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky – na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání v jedné škole.

Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí.

 • Uchazeči o tříleté a čtyřleté obory vzdělání vyplní přihlášku určenou pro denní studium (růžový formulář)

 • Uchazeči o dvouletý nástavbový obor Podnikání vyplní přihlášku o nástavbové studium (hnědý formulář).

Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy a dva obory vzdělání, pokud se na ně uchazeč hlásí.

V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje.

Lékařský posudek je požadován u všech našich oborů vzdělání s výučním listem.

Přihláška

Vyplněná přihláška se odevzdá v listinné podobě na školu uvedenou v přihlášce nejpozději do 1. března 2017.

Přihláška pro první kolo přijímacího řízení musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem střední škole, na kterou se uchazeč hlásí. V dalších kolech přijímacího řízení v termínu, který stanoví ředitel školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Vzory přihlášek na denní a nástavbové studim:
Denní studium
Nástavbové studium

II. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se konají jednotné testy

Povinné jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou v celé ČR konat uchazeči do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Na naší škole jde o obory vzdělání:

 • 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

 • 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

 • 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Jednotné testy se netýkají všech oborů vzdělání s výučním listem:

 • 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

 • 66-52-H/01 INTERIÉROVÁ A ARANŽÉRSKÁ TVORBA (ŠVP)

 • 69-51-h/01 KADEŘNÍK

 • 69-53-h/01 REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR

 • 66-51-H/01 PRODAVAČ-SPECIALISTA OBCHODU (ŠVP)

Jednotné testy může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení na obou školách započítává lepší dosažený výsledek.

Pokud by se uchazeč nemohl z vážných, zejména zdravotních důvodů účastnit v řádném termínu je povinen svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluvit u ředitele střední školy. Vykoná jednotný test v náhradním termínu, je-li mu omluva uznána.

Termín jednotných testů:

1. termín

2. termín

Náhradní 1. termín

Náhradní 2. termín

12. dubna 2017

19. dubna 2017

11. května 2017

12. května 2017

 

Jednotné zkoušky se konají formou písemných testů:

 • Český jazyk a literatura

 • Matematika

v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Pokud má uchazeč speciální vzdělávací potřeby (např. dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie apod.), nechá si vystavit vyjádření pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem k uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek.

Toto vyjádření doručí uchazeč střední škole společně s přihláškou ke vzdělávání. Ředitel školy na základě tohoto vyjádření rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

III. Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem v pořadí uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude k dispozici na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy:

 1. pro uchazeče o obory vzdělání s výučním listem dne 24. dubna 2017

 2. pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou pravděpodobně až koncem dubna 2017

Zápisový lístek

Zápisový lístek vydá žákům jejich základní škola. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Každý žák může obdržet jen jeden zápisový lístek pro přijetí na následující školní rok. Zápisový lístek (vždy originál, nemůže jít o kopii) musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Neodevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. V odvolání je třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím.